EDUKACJA DOMOWA 

Dla większości rodziców to, że dziecko uczy się w szkole jest tak oczywiste, że nie przychodzi im na myśl, że można inaczej. Tymczasem Polska przynajmniej od uchwalenia Ustawy o systemie oświaty w roku 1991 należy do grona państw, które zezwalają na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą. Oznacza to, że rodzice mogą organizować naukę dziecka w warunkach domowych. Łatwo wtedy dostosować sposób uczenia się do możliwości i predyspozycji dziecka co powoduje, że ten proces jest efektywniejszy, łatwiejszy i daje więcej satysfakcji, większa jest motywacja do poznawania świata. Nieformalna atmosfera domowa sprzyja tworzeniu pozytywnej postawy do nabywania wiedzy i umiejętności.

Warunkiem umożliwiającym edukację domową dziecka jest uzyskanie pozytywnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody dyrektora szkoły, w której na zakończenie każdego roku szkolnego dziecko będzie zdawało egzamin klasyfikacyjny.

Szkoła Podstawowa i Liceum ASLAN są przyjaźnie nastawione do tej formy edukacji.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę w celu poznania szczegółów oferty.

 

Telefon kontaktowy: 509 058 508 Edyta Wierzchowska

 

Szkoła ASLAN jest placówką przyjazną edukacji domowej. Uczniowie zdają egzaminy w miłej atmosferze. Rodzice są zwolnieni z opłacania czesnego.

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Z EDUKACJI DOMOWEJ
 

1. Przesłanie lub osobiste dostarczenie dokumentów do szkoły:

 Wniosek o przyjęcie do szkoły,

 Kwestionariusz szkolny,

 Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 Wniosek,

 Oświadczenie,

 Zobowiązanie,

 Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

 Ksero świadectwa z poprzedniego roku nauki (nie dotyczy kandydatów

do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Aslan).
 

2. Po otrzymaniu ww. dokumentów, Dyrekcja Szkoły ASLAN podejmuje

odpowiednią decyzję, która jest przesyłana do ubiegających się o

przyjęcie.
 

3. Jeśli decyzja Dyrektora jest pozytywna, strony wspólnie podejmują

decyzję odnośnie programów nauczania i terminów egzaminów.