(dokładne informacje na temat finansów dostępne drogą mailową).

Szkoła ASLAN jest placówką przyjazną edukacji domowej.

Uczniowie zdają egzaminy w miłej atmosferze i dogodnym terminie. Rodzice są zwolnieni z opłacania czesnego 

To jest element nagłówek.

EDUKACJA  DOMOWA 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Z EDUKACJI DOMOWEJ

 

Przesłanie lub osobiste dostarczenie dokumentów do szkoły:
 

• Wniosek o przyjęcie do szkoły (ze str. www),
 

• Kwestionariusz szkolny (ze str. www),
 

• Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 

• Wniosek: „Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji Szkoły Podstawowej o zezwolenie na spełnienie przez córkę/syna ……, ur……., obowiązku szkolnego poza szkołą, na czas nauki w szkole podstawowej, zgodnie z art. 16. pkt. 8-14 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz 458).”,
 

• Oświadczenie: „My, ….. jako rodzice …….., ur. …… zapewniamy dziecko warunki umożliwiające realizację podstawy programowej obowiązującej na etapie kształcenia w szkole podstawowej.”,
 

• Zobowiązanie: „Jako rodzice………, ur. ….. zobowiązujemy się, by nasza córka/syn spełniająca/spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, przystępowała w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. pkt. 11 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458),
 

• Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
 

• Ksero świadectwa z poprzedniego roku nauki (nie dotyczy kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej).
 

• Po otrzymaniu ww. dokumentów, Dyrekcja Szkoły ASLAN podejmuje odpowiednią decyzję, która jest przesyłana do ubiegających się o przyjęcie.
 

• Jeśli decyzja Dyrektora jest pozytywna, strony wspólnie podejmują decyzję odnośnie programów nauczania i terminów egzaminów.

 

(dokładne informacje na temat finansów dostępne drogą mailową).