NAUCZANIE DOMOWE

Szkoła ASLAN jest placówką przyjazną edukacji domowej.

Uczniowie zdają egzaminy w miłej atmosferze i dogodnym terminie.

Rodzice są zwolnieni z opłacania czesnego

(dokładne informacje na temat finansów dostępne drogą mailową).

 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO EDUKACJI DOMOWEJ
 

 • Przesłanie lub osobiste dostarczenie dokumentów do szkoły:
   

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (ze str. www),
   

 • Kwestionariusz szkolny (ze str. www),
   

 • Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
   

 • Wniosek: „Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji Szkoły Podstawowej o zezwolenie na spełnienie przez córkę/syna ……, ur……., obowiązku szkolnego poza szkołą, na czas nauki w szkole podstawowej, zgodnie z art. 16. pkt. 8-14 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz 458).”,
   

 • Oświadczenie: „My, ….. jako rodzice …….., ur. …… zapewniamy dziecko warunki umożliwiające realizację podstawy programowej obowiązującej na etapie kształcenia w szkole podstawowej.”,
   

 • Zobowiązanie: „Jako rodzice………, ur. ….. zobowiązujemy się, by nasza córka/syn spełniająca/spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, przystępowała w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 16. pkt. 11 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458),
   

 • Ksero zaświadczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
   

 • Ksero świadectwa z poprzedniego roku nauki (nie dotyczy kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej).

 

 • Po otrzymaniu ww. dokumentów, Dyrekcja Szkoły ASLAN podejmuje odpowiednią decyzję, która jest przesyłana do ubiegających się o przyjęcie.

 

 • Jeśli decyzja Dyrektora jest pozytywna, strony wspólnie podejmują decyzję odnośnie programów nauczania i terminów egzaminów.

 

ZASADY REKRUTACJI