STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ ASLAN

 

Rozdział I

 

SZKOŁA

 

§ 1

 

1. Szkoła Podstawowa ALSAN im. C.S.Lewisa, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty.

2. Właścicielem Szkoły Podstawowej ASLAN im. C.S. Lewisa zwanej dalej „szkołą” jest Edyta Małgorzata Wierzchowska i Zbigniew Wierzchowski, zam. 67-200 Głogów, ul.Księcia Jana II 8, zwani dalej Właścicielem szkoły.

3. Szkoła działa na podstawie przepisów rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty.

4. Siedziba szkoły mieści się w Głogowie przy ul. Piotra Skargi 5.

5. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP i Konwencji o Prawach Dziecka.

6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

7. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 2

 

l. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Misją szkoły jest zapewnienie akademickiej doskonałości, atmosfery stabilności i bezpieczeństwa oraz odkrycie i rozwinięcie uzdolnień uczniów.

3. Szkoła działa po to, aby :

a) uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku,

b) rodzice darzyli szkołę zaufaniem,

c) pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy,

d) szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

4. Celem podstawowym szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez rzetelne kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu chrześcijańskim oraz rozwijanie osobowości, specyficznych uzdolnień, poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa narodowego.

5. Powyższe cele szkoła realizuje poprzez:

a) stwarzanie warunków do komplementarnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne,

b) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju społecznego i intelektualnego oraz przygotowania do kontynuacji nauki w szkole gimnazjalnej,

c) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie przedmiotów objętych podstawą programową kształcenia ogólnego, organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,

d) kultywowanie tradycji Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Głogowa.

6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz warunki twórczego rozwoju także poprzez organizowanie zajęć nadobowiązkowych.

7. Dobro ucznia jest nadrzędną ideą szkoły.

 

 

Rozdział III

 

ORGANY SZKOŁY

 

§ 3

 

l. Organami szkoły są:

 • Właściciel szkoły,

 • Dyrektor szkoły,

 • Rada Pedagogiczna,

 • Rada Rodziców,

 • Rada Uczniów.

 

 

WŁAŚCICIEL SZKOŁY

 

§ 4

 

1. Do kompetencji Właściciela szkoły należy w szczególności :

 • nadanie statutu i imienia szkoły,

 • propagowanie działalności szkoły na zewnątrz,

 • określanie kierunków rozwoju szkoły,

 • określanie struktury organizacyjnej szkoły,

 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

 • zatrudnianie Dyrektora szkoły oraz rozwiązywanie umowy o pracę lub umowy zlecenia z dyrektorem szkoły ,

 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

 • zawieranie i rozwiązywanie umowy z rodzicami o przyjęcie ucznia do szkoły,

 • zapewnianie warunków dla działalności organów szkoły,

 • określanie corocznego budżetu szkoły oraz dysponowanie środkami finansowymi szkoły,

 • ustalanie wysokości czesnego,

 • tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

 • organizowanie pracy administracyjno-gospodarczej i finansowo-księgowej szkoły na podstawie odrębnych przepisów,

 • przechowywanie dokumentacji szkoły i pieczęci szkolnych,

 • zatwierdzanie ramowych planów nauczania szkoły,

 • wyznaczanie, spośród nauczycieli, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, wychowawców klas,

 • przyznawanie stypendium za wyniki w nauce dla ucznia za dany okres w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

 • przyznawanie nagród nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno-wychowawczej w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

 • rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły,

 • administrowanie danych osobowych zgromadzonych w związku z realizacją procesów związanych z działalnością szkoły, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,

 • kontrolowanie działań wszystkich pozostałych organów szkoły.

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

§ 5

 

Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności :

 • współpraca z Właścicielem szkoły,

 • dbanie o prestiż i dobre imię oraz jakość pracy szkoły,

 • kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,

 • pod nieobecność Właściciela szkoły, reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • współpraca z Kuratorium Oświaty, z instytucjami nadzorującymi pracę w szkole, z administracją rządową i samorządową,

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej, związanej z nadzorem pedagogicznym,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

 • organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej

 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli,

 • opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

 • zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej,

 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

 • sporządzanie rocznego planu pracy szkoły, w porozumieniu z Właścicielem szkoły,

 • określanie rocznego terminarza pracy szkoły w porozumieniu z Właścicielem szkoły,

 • ustalanie organizacji pracy szkoły oraz tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 • opracowywanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, uwzględniającego wnioski i opinie innych organów szkoły,

 • zatwierdzanie programów nauczania do realizacji w szkole,

 • sprawowanie nadzoru nad realizacją programów nauczania poprzez monitorowanie wpisów w dziennikach lekcyjnych,

 • sprawowanie nadzoru nad ścieżką awansu zawodowego nauczycieli,

 • sprawowanie bieżącej kontroli dyscypliny pracy dydaktycznej,

 • ustalanie terminu przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej,

 • organizowanie i przeprowadzenie obowiązujących testów i egzaminów,

 • dokonywanie przynajmniej dwa razy w roku podsumowania pracy szkoły oraz wyników klasyfikacji uczniów,

 • organizowanie pracy psychologa, pedagoga oraz logopedy według bieżących potrzeb,

 • organizowanie zastępstw,

 • organizowanie i nadzorowanie udziału szkoły w imprezach kulturalnych, środowiskowych oraz konkursach,

 • nadzorowanie organizacji imprez szkolnych,

 • wystawianie świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich, zaświadczeń, arkuszy ocen oraz potrzebnych dokumentów,

 • udział w podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia ze szkoły,

 • zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki w szkole oraz na wyjazdach i zajęciach pozaszkolnych,

 • udział w procesie zatrudniania i zwalniania nauczycieli przez właściciela szkoły (określenie planów zatrudnienia pracowników pedagogoicznych ze wskazaniem na konkretnych kandydatów)

 • współpraca z właścicielem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Radą Uczniów,

 • opiniowanie przyjęcia uczniów do szkoły,

 • propagowanie działalności szkoły na zewnątrz,

 • określenie rocznego planu promocyjnego szkoły,

 • wnioskowanie do Właściciela szkoły w sprawie rozwoju bazy materialno-technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły,

 • wykorzystywanie zasobów materialnych i finansowych zgodnie z zatwierdzonym przez Właściciela szkoły budżetem,

 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Właściciela szkoły.

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

§ 6

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem szkoły za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego.

2. Pełni funkcję doradczo-opiniującą dla Dyrektora szkoły w zakresie organizacji pracy szkoły.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele oraz Właściciel, Wicedyrektor i Dyrektor szkoły.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być też zwoływane w następujących sytuacjach:

a) na wniosek 1/3 członków Rady Pedagogicznej,

b) na wniosek innych organów szkoły.

6. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności :

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

b) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

c) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,

d) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć,

e) opiniowanie wniosków Właściciela szkoły w sprawie przyznania nagród uczniom.

 

RADA RODZICÓW

 

§ 7

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Szkoły Podstawowej ASLAN im. C.S. Lewisa w Głogowie.

 

2. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców klas szkoły, o których mowa w ust. 1

w liczbie: po jednym przedstawicielu z każdej klasy.

 

3. Przedstawiciele rodziców do Rady Rodziców są wybierani na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu rodziców, zorganizowanym, nie później niż do 15 października.

 

4. Przewodniczący Rady Rodziców może być powoływany i odwoływany przez Właściciela szkoły, na wniosek Dyrektora szkoły.

 

5. Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady Rodziców są wybierani przez członków Rady Rodziców.

 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze

statutem szkoły.

 

7. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.

 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności :

a/ reprezentowanie rodziców uczniów szkoły wobec Dyrektora i Właściciela szkoły,

b/ opiniowanie zestawu szkolnych programów nauczania,

c/ współtworzenie szkolnego programu wychowawczego

d/ opiniowanie powołania i odwołania Dyrektora szkoły,

e/ występowanie z wnioskami rodziców do Właściciela szkoły w sprawie oceny pracy Dyrektora szkoły,

f/ występowanie z wnioskami rodziców do Dyrektora szkoły w sprawie oceny pracy nauczyciela,

g/ wnioskowanie o organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych,

h/ wypowiadanie się we wszystkich ważnych dla szkoły sprawach.

 

9. Rada Rodziców swoim działaniem zobowiązana jest do wspierania szkoły w:

a/ kształtowaniu pozytywnego wizerunku szkoły, poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym,

b/ tworzeniu optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów,

w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,

c/ efektywnej współpracy ze wszystkimi rodzicami oraz pozostałymi organami szkoły.

 

10. Dyrektor szkoły zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania.

 

11. Dyrektor szkoły ma prawo do:

a/ uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców,

b/ występowania z inicjatywą uchwał Rady Rodziców.

 

12. Właściciel i Dyrektor szkoły mają obowiązek:

a/ uczestniczenia w określonym posiedzeniu Rady Rodziców, na jej wniosek,

b/ udzielania wyczerpujących odpowiedzi ustnych lub pisemnych na wszelkie pytania Rady Rodziców, dotyczące funkcjonowania szkoły.

 

 

 

RADA UCZNIÓW

 

§ 8

 

l. Rada Uczniów jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły.

2. Radę Uczniów stanowią uczniowie wybrani do rady w wyniku wyborów szkolnych.

3. Rada Uczniów wybiera ze swego grona 3 osobowy zarząd, który reprezentuje ją wobec

pozostałych organów szkoły.

4. Rada Uczniów działa na podstawie swojego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Rada Uczniów ma prawo do organizowania działalności kulturalnej i sportowej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.

6. Organizowanie działalności, o których mowa w ust. 5, wymaga porozumienia z Dyrektorem szkoły.

7. Rada Uczniów wybiera spośród grona nauczycielskiego swojego opiekuna.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 9

 

l. Podstawą organizacji szkoły są 45 minutowe jednostki lekcyjne w grupach nie przekraczających 16 osób.

2. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor szkoły w arkuszu organizacji szkoły na podstawie planu pracy szkoły.

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji określają przepisy wykonawcze do ustawy o systemie oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego oraz inne przepisy dotyczące dni wolnych od pracy i nauki w szkołach.

4. Tygodniowy rozkład zajęć, wynikających z organizacji szkoły i planu pracy szkoły ustala Dyrektor szkoły, zgodnie z wymogami realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

5. Każda planowana impreza lub wycieczka musi być zgłoszona do Dyrektora szkoły i zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi prowadzą zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią.

7. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wycieczek odpowiedzialny jest kierownik wycieczki i nauczyciele będący opiekunami.

8. Za bezpieczeństwo na imprezach szkolnych odpowiadają wyznaczeni przez Dyrektora szkoły opiekunowie.

9. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie trwania przerw pomiędzy zajęciami edukacyjnymi według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny.

10. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszystkie przejawy zachowania uczniów, które mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym Dyrektora szkoły, oraz niezwłocznego udzielania pomocy uczniowi w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa.

11. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów na początku każdego roku szkolnego z zasadami bezpieczeństwa w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i ze szkoły.

 

Rozdział V

 

UCZNIOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

 

l. Uczeń ma prawo do:

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.

2) Opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności.

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

4) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

5) Sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

6) Poszanowania swej godności, przekonań i wartości.

7) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, jeśli

nie narusza się tym dobra innych osób.

8) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych.

9) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 

§ 11

 

l. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

2) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły.

3) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

4) Naprawienia wyrządzonej w szkole szkody.

5) Dbania o kulturę słowa w szkole i poza szkołą.

6) Dbania o swój estetyczny wygląd.

7) Godnego reprezentowania swojej szkoły na zewnątrz.

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły oraz zabierania na imprezy i wycieczki szkolne środków zagrażających życiu i zdrowiu.

 

 

Rozdział VI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 12

 

l. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych.

2. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jej jakość, wyniki nauczania oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określają: Konstytucja RP Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela i Regulamin Pracy, stanowiący odrębny dokument.

5. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do :

1) poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej,

2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych.

6. Nauczyciele i inny pracownicy szkoły mają obowiązek :

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych pracowników i uczniów,

2) przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

3) dbania o dobry wizerunek szkoły.

 

 

Rozdział VII

 

ZASADY PRZYJMOWANIA I WYPISYWANIA UCZNIÓW ZE SZKOŁY ORAZ SKREŚLANIA Z LISTY UCZNIÓW

 

§ 13

 

l. Uczniowie przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza Dyrektor szkoły, Właściciel szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Właściciela szkoły, przedstawionego świadectwa ukończenia poprzedniej klasy oraz wypełnionych formularzy zgłoszeniowych,

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Właściciel szkoły na wniosek Dyrektora.

4. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie pisemnego wniosku zawierającego deklarację opłat za pobieraną naukę złożoną przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata.

5. Wniosek musi zostać zatwierdzony przez Właściciela szkoły.

6. Uczeń może zostać wypisany ze szkoły, na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych, z miesięcznym uprzedzeniem.

7. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor szkoły na mocy uchwały

Rady Pedagogicznej.

8. Przyczyną skreślenia ucznia z listy może być naganne zachowanie, za które uważa się:

a) pogwałcenie zasad kultury współżycia w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności:

– stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,

– używanie narkotyków i alkoholu,

b) brak poszanowania dóbr materialnych szkoły – wszelkie formy wandalizmu,

c) niegodne reprezentowanie swojej szkoły na zewnątrz,

d) zakłócanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.

9. Uczeń bądź jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać sie od decyzji o skreśleniu z listy uczniów do Właściciela szkoły i Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty w formie pisemnego wniosku, składanego w ciągu 3 dni od podjęcia uchwały o skreśleniu. Właściciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 7 dni.

10. Jeżeli przez okres dwóch miesięcy opłaty czesnego nie są wnoszone, Właściciel szkoły ma prawo skreślić takiego ucznia z listy uczniów w trybie natychmiastowym. Skreślenie z listy uczniów nie zwalnia rodziców lub prawnych opiekunów z obowiązku uregulowania zaległej należności.

11. Skreślenie z listy uczniów jest równoznaczne z zerwaniem pisemnej umowy zawartej z rodzicami lub prawnymi opiekunami bez możliwości zwrotu wpisowego.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późn.zm. (Dz.U. Nr83 poz.562, Nr130, poz.906)

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 

§ 14

 

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków zawartych w statucie szkoły.

 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

– wymaganiach edukacyjnych określonych przez nauczycieli,

– sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,

– warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,

– warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

– warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

– skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):

a) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.

b) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej i niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dn. 7 IX 1991r. o systemie oświaty, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradnii psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej odpowiednie warunki, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” / „zwolniona”.

 

12. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

 

 

 

 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

 

§ 15

 

OCENIANIE BIEŻĄCE I KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

1.Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych są zawarte w programach nauczania realizowanych przez poszczególnych nauczycieli. Nauczyciele informują uczniów w pierwszym tygodniu nauki o wymaganiach edukacyjnych i zasadach oceniania, a rodziców wychowawca klasy na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

 

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania opracowanych przez poszczególnych nauczycieli.

 

3. Bieżącemu ocenianiu służą sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów w tym :

•   wypowiedzi ustne,

•   kartkówki,

•   prace klasowe,

•   prace domowe,

•   inne źródła oceny.

 

4. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) są informowani o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu w trakcie zebrań, których terminy są ustalane na dany rok szkolny przez Dyrektora i przekazywane rodzicom przez wychowawcę lub indywidualnie na życzenie u wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu.

 

5. Ocena bieżąca z zajęć edukacyjnych: ocenę ustala się w stopniach według następującej skali ocen:

– celujący               6 (skrót: cel)

– bardzo dobry       5 (skrót: bdb)

– dobry                   4 (skrót: db)

– dostateczny         3 (skrót: dst)

– dopuszczający     2 (skrót: dop)

– niedostateczny   1 (skrót: ndst)

 

6. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków  „+”  i „ _”.

– 6 minus celujący

+5 plus bardzo dobry

– 5 minus bardzo dobry

+ 4 plus dobry

– 4 minus dobry

+ 3 plus dostateczny

– 3 minus dostateczny

+ 2 plus dopuszczający

– 2 minus dopuszczający

+ 1 plus niedostateczny

 

7. W ocenianiu cząstkowym można stosować znaki umowne:

a). +

b). –

c). np (nieprzygotowanie)

d). bz (brak zadania)

Interpretacja tych znaków jest zdefiniowana w przedmiotowych systemach oceniania.

 

8. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali przyjętej dla oceny rocznej– śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9. Termin przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej ustala Dyrektor szkoły zgodnie ze statutem przed rozpoczęciem ferii zimowych.

10. Ocena śródroczna klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych: ocenę ustala się według skali przyjętej dla oceny rocznej.

11. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:

– indywidualne konsultacje z nauczycielami,

– pomoc koleżeńską,

– udział w zajęciach wspomagających prowadzonych na terenie szkoły,

– motywowanie ucznia do pracy poprzez kontakt z rodzicami.

 

KLASYFIKACJA ROCZNA

 

1.Klasyfikacja roczna: polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocen zachowania.

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali ocen:

– celujący               6 (skrót: cel)

– bardzo dobry       5 (skrót: bdb)

– dobry                   4 (skrót: db)

– dostateczny         3 (skrót: dst)

– dopuszczający     2 (skrót: dop)

– niedostateczny   1 (skrót: ndst)

3. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych zostaje przekazana uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:

a) uczniom – podczas zajęć,

b) rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej na zebraniu z wychowawcą w dniu ustalonym przez szkołę.

 

4. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.

 

5. Na dwa dni (robocze) przed podaniem informacji o ocenach uczniom i rodzicom przez wychowawcę, nauczyciele zajęć dydaktycznych zobowiązani są ustalić i wpisać do dziennika lekcyjnego wszystkie przewidywane oceny roczne.

 

6. W przypadku braku wpisanej (w wyznaczonym terminie) przewidywanej oceny rocznej, ustala ją wychowawca w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

7. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a) Zgłoszenie przez ucznia nauczycielowi danej edukacji lub wychowawcy (w przypadku nieobecności nauczyciela) chęć uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Zgłoszenia uczeń musi dokonać nie później niż 2 dni przed zebraniem z rodzicami, na którym zapoznaje się z propozycją oceny rocznej.

b) Rozmowa ucznia z nauczycielem w celu ustalenia formy i terminu sprawdzenia wiadomości i umiejętności obejmującego wymagania edukacyjne na ocenę wyższą niż przewidywana lub formy i terminu wykonania pracy dodatkowej. Ustalone warunki odnotowuje się w zeszycie przedmiotowym ucznia lub na kartce z podpisem nauczyciela i ucznia.

c) Sprawdzenie wiadomości i umiejętności lub wykonanie ustalonej pracy dodatkowej przez ucznia i ocena wykonanych zadań.

d) Podjęcie decyzji przez nauczyciela o rocznej ocenie klasyfikacyjnej dla ucznia na podstawie oceny wykonanych zadań.

e) Poinformowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

f) Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych musi nastąpić na co najmniej 2 dni (robocze) przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

8.Zwalnianie uczniów z zajęć wychowania fizycznego i informatyki:

a) Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną na czas określony w tej opinii.

b) W przypadku zwalniania ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/ „zwolniona”.

Procedura:

•   na podstawie podania rodzica wraz z opinią (pkt a) Dyrektor szkoły wydaje dezycję o zwolnieniu.

 

ZACHOWANIE

1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:

a) wzorowe (skrót: wz)

b) bardzo dobre (skrót: bdb)

c) dobre (skrót: db)

d) poprawne (skrót: pop)

e) nieodpowiednie (skrót: ndp)

f) naganne (skrót: ng)

 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na określeniu sposobu jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych, a także zaangażowania w rozwijanie swojej osobowości i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

2. Celem oceniania zachowania ucznia jest:

a) dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też niestwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;b) motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje;c) uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły uwzględnionych w kryteriach.

3.Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, nie później niż na 3 dni przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej oraz na tydzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, uwzględniając:

a) samoocenę ucznia;b) opinie nauczycieli o zachowaniu ucznia w różnych sytuacjach;c) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów;d) uwagi odnotowane przez wychowawcę;e) frekwencję;f) możliwości poprawy zachowania.

 

4. Informacja o zagrożeniu oceną naganną zachowania zostaje przekazana co najmniej miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w następujący sposób:

a) uczeń jest informowany ustnie na spotkaniu z wychowawcą,

b) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani ustnie na zebraniu z rodzicami i potwierdzają fakt przyjęcia informacji podpisem na wydruku; w przypadku nieobecności rodziców (prawnych

opiekunów) na zebraniu, informacja o zagrożeniu zostaje wysłana listem poleconym (dowód nadania listu poleconego jest traktowany jako potwierdzenie odbioru informacji).

 

5. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: po zapoznaniu się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną zachowania uczeń lub rodzic może wnieść do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.

 

6.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, o ile nie zostaną wniesione zastrzeżenia dotyczące trybu i zasad ustalania oceny.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel jest zobowiązany słownie uzasadnić ustaloną przez siebie ocenę zachowania.

8. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 6.

9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od oceny zachowania ustalonej przez wychowawcę, jeśli ocena ta, jego zdaniem lub zdaniem rodziców (prawnych opiekunów), jest zaniżona lub wystawiona niezgodnie z procedurą.

10. W szkole dokonuje się oceny zachowania ucznia zgodnie z kryteriami oceny zachowania.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a)      wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla innych;

b)      wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią;

c)      dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;

d)     jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom, np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);

e)      okazuje szacunek osobom starszym;

f)       rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;

g)      jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;

h)      jest uczciwy;

i)        jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;

j)        zawsze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego;

k)      rozwija własne zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych   lub samokształcenie;

l)        jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

m)    chętnie przyjmuje dodatkowe obowiązki i sumiennie wywiązuje się z nich;

n)      reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach;

o)      wzorowo pełni dyżury klasowe, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków;

p)      wyróżnia się troską o mienie społeczne szkoły, klasy, kolegów i własne;

q)      wyróżnia się troską o swój estetyczny, skromny i stosowny do sytuacji wygląd:

przestrzega zasad higieny osobistej,

na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym lub mundurku szkolnym,

chodzi w czystym obuwiu zmiennym;

r)       nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócić przebieg zajęć lub wyrządzić innym osobom krzywdę;

s)       nie ulega żadnym nałogom i propaguje korzyści z prowadzenia zdrowego stylu życia;

t)       nie przebywa w towarzystwie kolegów lub koleżanek palących papierosy, pijących alkohol, zażywających narkotyki;

u)      bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, a także nakłania innych do ich respektowania;

v)      nie jest obojętny na wyrządzaną innym krzywdę, reaguje na przejawy złego zachowania czy zagrożenie bezpieczeństwa;

w)    systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności;

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;b) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;c) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;d) okazuje szacunek osobom starszym;e) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;f) jest uczciwy;g) jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy;h) zawsze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego;i) chętnie współpracuje przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań;j) bierze udział w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę;k) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;l) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;ł) dba o mienie społeczne szkoły, klasy, kolegów i własne;m) dba o estetykę wyglądu:– do szkoły zawsze nosi czysty i zadbany strój,– na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym lub mundurku szkolnym,– chodzi w czystym obuwiu zmiennym;n) nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócić przebieg zajęć lub wyrządzić innym osobom krzywdę;o) dba o zdrowie swoje i innych;p) nie ulega nałogom;r) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;s) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

a) prawie zawsze przestrzega regulaminu szkolnego (zdarzają się drobne uchybienia);b) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa wulgarnego słownictwa;c) jest zdyscyplinowany, swoim zachowaniem stara się nie zakłócać prowadzenia zajęć;d) sporadycznie otrzymuje uwagi dotyczące łagodnego naruszenia regulaminu szkolnego;e) pozytywnie reaguje na uwagi osób dorosłych;f) jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;g) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;h) sporadycznie nie jest przygotowany do zajęć;i) nie zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych;j) wykonuje podstawowe obowiązki dyżurnego;k) przyjmuje powierzone zadania i wywiązuje się z nich bez zastrzeżeń;l) chętnie uczestniczy w imprezach klasowych i pracuje przy ich organizowaniu ;ł) szanuje mienie społeczne, szkolne, klasy, kolegów i własne;m) dba o swój estetyczny wygląd:n) sporadycznie zdarza się, że używa telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, jednak nie zakłóca przebiegu zajęć i nie wyrządza innym krzywdy;o) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,p) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,r) przestrzega wyznaczonych terminów usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły,b) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów,c) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii,d) stara się szanować ludzi starszych i niepełnosprawnych,e) stara się dbać o kulturę języka, jednak sporadycznie używa wulgaryzmów,f) zdarza się, że otrzymuje uwagi dotyczące łagodnego naruszenia regulaminu szkolnego,g) niesystematycznie przygotowuje się do lekcji,h) niechętnie pracuje na lekcjach, jednak nie odmawia wykonywania poleceń,i) z obowiązku przyjmuje powierzone mu zadania i nie zawsze wywiązuje się z nich,j) biernie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,k) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego,l) nie zawsze dba o swój estetyczny wygląd,ł) nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, np. biega po korytarzu szkolnym,m) kilka razy w roku zdarza się, że używa telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, jednak nie zakłóca przebiegu zajęć i nie wyrządza innym krzywdy,n) nie uczestniczy w konfliktach i bójkach, ale zachowuje się biernie, będąc świadkiem takich zdarzeń,o) nie zawsze dba o czystość i porządek w swoim otoczeniu,p) nie przywiązuje wagi do własności innych, jednak w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę,r) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły,s) dba o zdrowie swoje i innych,t) nie ulega nałogom,                                                                                                                       u) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą),w) nieobecności usprawiedliwia niesystematycznie.

Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) często łamie zasady regulaminu szkolnego,b) lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć, wypowiada krytyczne uwagi o pracy kolegów),c) odmawia działań na rzecz klasy lub szkoły,d) nie chce i nie bierze udziału w imprezach klasowych,e) niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,f) ma liczne powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad,g) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale,h) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów,i) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów,j) arogancko reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania,k) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( np. przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych),l) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje,ł) nie dba o estetykę wyglądu,m) zaniedbuje higienę osobistą,n) w wyznaczone dni nie nosi stroju galowego,o) często przychodzi do szkoły w ubiorze niestosownym i wyzywającym,p) nie nosi obuwia zmiennego,r) wielokrotnie korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych,s) pali papierosy, przebywa w towarzystwie uczniów palących,t) często spóźnia się na lekcje,u) lekceważy usprawiedliwianie nieobecności,w) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego,b) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć,c) odmownie reaguje na propozycje pracy na rzecz klasy, neguje zasadność tych działań,d) ośmiesza i z ironią wypowiada się o pracy kolegów na rzecz klasy czy szkoły,e) zakłóca przebieg uroczystości szkolnych,f) arogancko reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania,g) swoim zachowaniem:– uniemożliwia prowadzenie lekcji,-daje zły przykład rówieśnikom,– wpływa na nich demoralizująco,– świadomie i umyślnie zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych,h) jest agresywny, często uczestniczy w sporach i bójkach, które sam prowokuje,i) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,j) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody,k) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny,l) dopuszcza się chuligańskich wybryków wykroczeń przeciw prawu,ł) nie dba o estetykę wyglądu:– zaniedbuje higienę osobistą,– nie nosi w wyznaczone dni stroju galowego,– przychodzi do szkoły w ubiorze niestosownym i wyzywającym,– nie nosi obuwia zmiennego,m) demonstracyjnie korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, filmuje i nagrywa nauczycieli i innych uczniów,n) ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je rozprowadza),o) często spóźnia się na zajęcia, wagaruje,p) lekceważy usprawiedliwianie nieobecności,r) nie podejmuje żadnej próby poprawy mimo oferowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. O nieklasyfikowaniu – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani na 2 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) powinien zostać złożony na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 6 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

8. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 6b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 2, 4 i 6a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 6b, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 6b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 12, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 6b – skład komisji;

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”/ „nieklasyfikowana”.

 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli ustalona została zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny.

 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 

§ 16

 

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej w formie pisemnego wniosku do Dyrektora szkoły.

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż 3 dni od dnia złożenia zastrzeżeń.

 

4. W skład komisji wchodzą:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

– Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego lub podobnego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

– Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

– Właściciel szkoły,

– wychowawca klasy,

– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

– przedstawiciel Rady Uczniów,

– przedstawiciel Rady Rodziców.

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

– skład komisji,

– termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2a,

– zadania (pytania) sprawdzające,

– wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

– skład komisji,

– termin posiedzenia komisji,

– wynik głosowania,

– ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2a, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

10.Przepisy dotyczące zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA

 

§ 17

 

1.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli:

– ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz

– jeżeli Rada Pedagogiczna nie podjęła uchwały o niepromowaniu w związku z uzyskaniem przez ucznia po raz drugi z rzędu, w danej szkole rocznej nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

– Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o promowaniu do klasy wyższej programowo, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiazkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko raz w ciągu danego etapu edukacyjnego.

 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

3. Uczeń, który otrzymał oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z wyjątkiem sytuacji opisanej w paragrafie 17 ustępie 1c.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych jest wliczana do średniej ocen. Wykaz dodatkowych zajęć edukacyjnych, których ocena wpływa na średnią śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala Rada Pedagogiczna na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu. Wykaz tych zajęć jest podawany uczniom w dniu rozpoczęcia nauki a rodzicom na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu.

 

5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowy wyższej jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

§ 18

 

1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, informując o nim, w formie pisemnej, ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz członków komisji. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor szkoły– jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

10.Wniosek o promowanie ucznia przedstawia Radzie Pedagogicznej wychowawca klasy.

 

11.Po zasięgnięciu opinii egzaminatorów i członków komisji Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze głosowania.

 

 

 

 

UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

§ 19

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli Rada Pedagogiczna nie podjęła uchwały o niepromowaniu w związku z uzyskaniem przez ucznia rocznej oceny nagannej zachowania co najmniej dwa razy z rzędu,

b) jeżeli ponadto przystąpił do zewnętrznego egzaminu szóstoklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1a, uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

KARY I WYRÓŻNIENIA

 

§ 20

 

l. W szkole stosuje się wyróżnienia i kary.

2. Wyróżnienia otrzymują uczniowie za :

1) wysokie osiągnięcia w konkursach,

2) szczególne osiągnięcia w nauce,

3) wzorową postawę,

4) szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach aktywności.

3. Przyjmuje się następujące formy wyróżnień.

1) świadectwo z biało-czerwonym paskiem,

2) nagroda Właściciela szkoły (stypendium, statuetki)

3) dyplomy okolicznościowe i medale pamiątkowe,

4) pochwała Dyrektora szkoły,

5) pochwała wychowawcy klasy,

6) publiczne wyróżnienie na forum społeczności szkolnej,

7) list gratulacyjny do rodziców/prawnych opiekunów.

4. Szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Karę otrzymują uczniowie, których zachowanie jest niezgodne ze statutem szkoły.

6. Karę ustalają wspólnie wychowawca klasy i Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Właścicielem szkoły.

7. Mogą być zastosowane następujące rodzaje kar :

1/ nagana wychowawcy klasy,

2/ nagana Dyrektora szkoły,

3/ zadośćuczynienie za wyrządzone szkody, po konsultacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) i Właścicielem szkoły.

8. Uczeń bądź jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się od decyzji o nałożonej karze do Właściciela szkoły w formie pisemnego wniosku składanego w ciągu 3 dni od nałożenia kary. Właściciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 7 dni.

9. Wykonanie kary może zostać zawieszone decyzją Właściciela szkoły na czas próby (nie

dłuższy niż trzy miesiące) jeśli uczeń uzyska poręczenie Rady Uczniów i Rady Pedagogicznej.

 

USTALENIA KOŃCOWE

Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonywana będzie na podstawie narzędzi badawczych opracowanych przez nauczycieli.

 

 

Rozdział IX

 

FINANSOWANIE SZKOŁY

 

§ 21

1. Działalność szkoły finansowana jest:

a) z opłat rodziców tj. wpisowe, czesne, opłaty za zajęcia nadobowiązkowe,

b) z dotacji budżetu gminy, zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty,

c) z darowizn i zapisów osób prawnych i fizycznych.

2. Wysokość czesnego, wpisowego, opłat za zajęcia nadobowiązkowe i lekcje indywidualne ustala Właściciel szkoły.

3. Wpisowe stanowi jednorazową wpłatę dokonywaną przez rodziców z chwilą zapisania

dziecka do szkoły. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są do terminowego uiszczania wszystkich należnych szkole opłat z góry do 10-go każdego miesiąca. Przekroczenie terminu opłat powoduje pobieranie ustawowych odsetek.

5. W przypadku nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub długotrwałą niedyspozycją,

rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do opłat za ten okres pobytu dziecka w szkole.

6. Właściciel szkoły zastrzega sobie prawo do zaniechania poboru części, bądź całości

należnych opłat za szkołę oraz odsetek za zwłokę, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach.

 

 

 

Rozdział X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

 

l. Szkoła może rozpocząć działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.

2. Właściciel szkoły może podjęć decyzję o jej likwidacji z końcem roku szkolnego.

3. O likwidacji szkoły Właściciel jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem

likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: kuratora oświaty, rodziców

(prawnych opiekunów) uczniów oraz gminę, na terenie której szkoła się znajduje.

4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi

prowadzącemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji, wpis do

ewidencji podlega wykreśleniu.

5. Zmiany w niniejszym statucie leżą w kompetencji Właściciela szkoły. Z wnioskami w

sprawie zmiany statutu mogą występować pozostałe organy szkoły.

6. Statut niniejszy obowiązuje od 1 września 2012 roku z późniejszymi zmianami.